Valikko Sulje

Tapahtumatoteutusten yleiset sopimusehdot

1. SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA

Näitä sopimusehtoja sovelletaan JB Audio Visual (jäljempänä ”toimittaja”) ja tapahtumateknisen toteutuksen tilaajan (jäljempänä ”tilaaja”) välillä sopimuksissa tapahtumatoteutuksista.

2. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO

Jollei osapuolten kesken ole kirjallisesti muuta sovittu, tapahtumatoteutussopimus tulee voimaan siitä hetkestä lähtien, kun osapuolet ovat suullisesti tai kirjallisesti sopineet toteutukseen tarvittavien resurssien varaamisesta määrättynä ajankohtana. Mahdollinen kirjallinen tarjous on aina ensisijaisesti toteutuksen pohjana ja tilaaja on vastuussa tarjouksen yksityiskohtien tarkistamisesta ennen sen hyväksymistä.

3. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti viimeistään 30 päivää ennen sovittua toteutuksen alkamispäivää (ensimmäistä rakennuspäivää), ellei toteutuskohtaisesti ole muuta sovittu. Myöhemmin irtisanotusta sopimuksesta toimittajalla on oikeus periä hinnastonsa mukainen käsittelykulu. Mikäli tilaaja irtisanoo sopimuksen tai sen osan alle 30 päivää ennen toteutuksen alkamista on toimittajalla oikeus laskuttaa tilaajalta 10% toteutuksen sovitusta hinnasta. Jos irtisanominen tapahtuu alle 14 päivää toteutuksen alkamista on toimittajalla oikeus laskuttaa tilaajalta 25% toteutuksen sovitusta hinnasta. Jos irtisanominen tapahtuu alle 7 päivää toteutuksen alkamista on toimittajalla oikeus laskuttaa tilaajalta 50% toteutuksen sovitusta hinnasta. Jos irtisanominen tapahtuu alle 4 päivää ennen toteutuksen alkamista on toimittajalla oikeus veloittaa toteutuksen sovittu hinta kokonaisuudessaan.

4. HINTA

Tapahtumatoteutuksen hinta määräytyy tilaajan hyväksymässä tarjouksessa tai erillisessä sopimuksessa. Tämän lisäksi toimittaja voi veloittaa tilaajalta kulut jotka ovat seurausta tilaajan laiminlyönneistä (esim. sovittujen apukantajien puuttuminen). Mikäli tilaaja haluaa sopimuksen tekemisen (tarjouksen hyväksymisen) jälkeen tehdä lisäyksiä sopimukseen, vastaa hän näiden mahdollisesti aiheuttamista kustannuksista. Yli kolmen tapahtumapäivän toteutukset laskutetaan ensimmäisenä rakennuspäivänä, muut viimeisenä tapahtumapäivänä, maksuehto 14 pv netto. Mikäli sopimuksen veroton loppusumma ylittää 5000 eur laskuttaa toimittaja 50% summasta ennakkomaksuna jonka on oltava suoritettuna ennen ensimmäistä rakennuspäivää. Tilaajan ollessa yksityishenkilö tai yhdistys laskuttaa toimittaja koko summan etukäteen ja maksun on oltava suoritettuna ennen ensimmäistä rakennuspäivää.

5. ENNAKOITU SOPIMUSRIKKOMUS JA MAKSUEHTOJEN LAIMINLYÖNTI

Mikäli on syytä esim. tilaajan viivästyneiden maksusuoritusten vuoksi olettaa sopimuksen maksuvelvollisuuden vaarantuvan, on toimittajalla oikeus yksipuolisesti muuttaa maksuehtoja tai vaatia vakuutta.

Mikäli tilaaja laiminlyö sopimuksen mukaisen maksuvelvollisuutensa tai on tehnyt näin aikaisempaan toimittajan toteutukseen liittyen, on toimittajalla oikeus pidättyä toimittamasta tapahtumatoteutusta. Tällaisessa tapauksessa toimittajalla on myös oikeus purkaa kaikki tilaajan tulevat sopimukset ilman vahingonkorvausvelvollisuutta.

6. VIRANOMAISMAKSUT, TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSET JA LUVAT

Tilaaja vastaa omalla kustannuksellaan kaikista tapahtumaan liittyvistä viranomaismaksuista, musiikin yms. tekijänoikeuskorvauksista ja luvista (esim. huviluvat, meluluvat,…). Jos viranomainen kieltää tapahtuman järjestämisen esim. puuttuvien lupien takia, on toimittajalla oikeus veloittaa tapahtumatoteutuksen hinta täysimääräisenä.

Tilaajan tulee ilmoittaa toimittajalle kaikki toimittajaa koskevat viranomaisten vaatimukset turvallisuuden, melun, tekijänoikeusmaksujen yms. suhteen. Mikäli viranomainen vaatii melutasojen/-annoksen mittausta on tilaajan ilmoitettava tästä toimittajalle. Tilaaja vastaa mittauksen mahdollisesti aiheuttamista lisäkustannuksista.

7. SÄHKÖ

Tilaaja huolehtii omalla kustannuksellaan tarvittavien sähkönsyöttöjen toimittamisesta tapahtumapaikan välittömään läheisyyteen ellei toisin ole sovittu. Mikäli tarvittavaa sähkönsyöttöä ei ole järjestetty tai se on tehty vaarallisesti (esim. maadoituksen puuttuminen) voi toimittaja kieltäytyä kytkemästä laitteitaan kunnes syöttö on korjattu. Tällaisessa tapauksessa toimittaja ei ole vahingonkorvausvelvollinen tilaisuuden myöhästymisestä/peruuntumisesta.

8. TURVALLISUUS JA VAHINGONVASTUU

Tilaaja vastaa koko tapahtuman turvallisuudesta, mukaanlukien kaikista yleisölle tai heidän omaisuudelleen tapahtumapaikalla tapahtuneista vahingoista ja on velvollinen vakuuttamaan toimintansa tällaisten vahinkojen varalle. Tilaaja vastaa myös toimittajan henkilöstön ja kaluston turvallisuudesta alkaen siitä hetkestä kun kalustoa/henkilöstöä on tuotu tapahtumapaikalle ja päättyen kun kalusto/henkilöstö on siirretty pois tapahtumapaikalta. Tilaaja sitoutuu täyteen korvaukseen kalustolle koituneesta katoamisesta tai vahingosta siinäkin tapauksessa, että kolmas osapuoli varastamalla, rikkomalla tai muutoin vahingoittaa kalustoa.

Mikäli järjestyshäiriöitä tai puutteita turvallisuusjärjestelyissä todetaan (mellakka-aitojen puuttuminen, järjestysmiesten puuttuminen, paloturvallisuuden puutteet) eikä puutteita korjata on toimittajan henkilöstöllä oikeus rajoittaa kalustonsa käyttöä tai puuttua tapahtuman kulkuun turvatakseen oman ja toimittajan kaluston turvallisuuden kunnes puutteet on korjattu. Tilaajan on tilanteen niin vaatiessa omalla kustannuksellaan järjestettävä jatkuva vartiointi alueelle jossa toimittajan kalustoa käytetään. Vartioinnin tarpeen arvioi toimittaja.

9. ULKOILMATILAISUUDET

Tilaaja vastaa tarvittavan sääsuojauksen järjestämisestä ellei toisin ole erikseen sovittu ja vastaa siitä ettei toimittajan kalustolle aiheudu vaaraa esim. sateesta tai muista sääilmiöistä rakentamisen, tilaisuuden ja purkamisen aikana. Sadesuojaukseen on käytettävä laadukkaita telttoja ja katoksia, puutarhateltat eivät täytä ammattikäytön vaatimuksia.

10. TILAAJAN ASEMA

Toimittajan henkilöstö ei ole työsuhteessa tilaajaan joten tilaajalla ei ole heihin työnantajan valtaa. Toimittajan henkilöstö huolehtii ainoastaan tarjouksen mukaisista töistä, eikä osallistu esim. tilan kalusteiden siirtämiseen tapahtumapaikan tyhjentämiseksi ellei erittäin vähäisistä siirtotöistä ole muuta sovittu. Toimittajan kaluston käytöstä päättää kyseiseen toteutukseen työnjohtajaksi nimetty työntekijä jolla on myös oikeus kieltää kaluston käyttö josta ei ole etukäteen sovittu tai joka saattaa aiheuttaa vahinkoa ko. laitteistolle esim. tilaajan hankkimien esiintyjien toimesta.

11. AATTEELLISET TILAISUUDET

Tilaajan on ilmoitettava toteutuksesta sovittaessa mikäli kyse on aatteellisessa tilaisuudessa, mielenosoituksessa tms. Toimittajalla on ko. tilanteessa oikeus kieltäytyä ko. tapahtumatoteutuksesta. Tilaaja sitoutuu esittämään toimittajan tai toimittajan henkilöstön ko. tilaisuuden aatteen suhteen puolueettomana.

12. MUUTOKSET JA LISÄYKSET

Tapahtumatoteutukseen tehtävistä muutoksista on ilmoitettava 7 vrk ennen ensimmäistä rakennuspäivää. Mikäli pyydettyä muutosta ei ole kohtuullisella vaivalla mahdollista toteuttaa, toimittaja voi kieltäytyä toteuttamasta muutosta. Tämä ei kuitenkaan muuta tilaajan irtisanomisoikeutta. Alle 7 vrk ennen tapahtuman ensimmäistä rakennuspäivää pyydetyt muutokset pyritään toteuttamaan mutta velvollisuutta toimittajalla ei siihen ole. Mahdollinen lisäkalusto tai -miehistö laskutetaan erikseen, varattu mutta käyttämättä jäävä kalusto/miehistö ei laske toteutuksen sovittua hintaa.

Jos tapahtuman rakennus tai purku myöhästyy tilaisuuden venymisen tai vastaavan tilaajasta johtuvan syyn vuoksi on toimittajalla oikeus laskuttaa tästä seuraavat ylimääräiset miehistö- yms. kulut tilaajalta.

13. VAHINGONKORVAUS

Mikäli tapahtumatoteutus estyy näissä ehdoissa määritellyn irtisanomisajan umpeuduttua muusta kuin ylivoimaiseksi esteeksi luettavasta syystä, toimittajan maksaman vahingonkorvauksen ylärajana on 50% kyseiselle toteutukselle sovitusta hinnasta. Korvauksen määrän on perustuttava todellisiin vahinkoihin. Taiteelliset yksityiskohdat tai tekniset ongelmat tilaisuuden aikana eivät oikeuta tilaajaa vahingonkorvauksiin.

Mikäli tapahtumatoteutuksen rakentaminen myöhästyy toimittajan toiminnan johdosta muun kuin ylivoimaisen esteen takia ja aiheuttaa tapahtuman merkittävän viivästymisen vahingonkorvauksen yläraja on 10% tapahtumatoteutuksen hinnasta. Mahdolliset reklamaatiot on tehtävä toimittajan henkilökunnan paikalla ollessa välittömästi tai miehittämättömässä toteutuksessa 7 vuorokauden kuluessa tapahtuman päättymisestä kirjallisesti. Mikäli reklamaatiota ei ole tehty tässä ajassa katsotaan tilaajan hyväksyneen toteutuksen.

14. YLIVOIMAINEN ESTE

Toimittaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, kaluston rikkoutuminen tai katoaminen, liikennehäiriö, viranomaisen väliintulo tai muu sellainen este, jota toimittaja ei voi voittaa, estää toteutuksen tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna toimittajalle siitä koituvaan etuun, toimittaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Näissä tapauksissa toimittaja ei ole velvollinen korvaamaan tilaajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja voi purkaa sopimuksen.

15. ERIMIELISYYDET

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet neuvotteluteitse. Mikäli sopijapuolet eivät pääse neuvotteluissa yksimielisyyteen, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin Käräjäoikeudessa.