Valikko Sulje

Kalustovuokrauksen yleiset sopimusehdot

1. SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA

Näitä sopimusehtoja sovelletaan JB Audio Visual (jäljempänä ”vuokralleantaja”) ja vuokralleottajan välillä kalustovuokrauksessa.

2. VUOKRA-AIKA JA HINTA

Vuokra-aika alkaa hetkestä, jona kalusto on noudettu tai on ollut sovitusti noudettavissa vuokralleantajan varastosta tai jolloin se lähetetään vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy hetkenä, jolloin kalusto palautetaan sovitusti kaikkine tarvikkeineen vuokralleantajalle. Vuokrahinta on maksettava alkuperäisen sopimuksen mukaisesti vaikka kalusto palautettaisiinkin ennen sovittua vuokra-ajan päättymisajankohtaa.

3. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai faksitse 14 päivää ennen sovittua vuokra-ajan alkamista. Mikäli vuokralleottaja peruu vuokrauksen alle 14 päivää ennen vuokra-ajan alkamista on vuokralleantajalla oikeus veloittaa vuokralleottajalta 10% sovitusta vuokrahinnasta. Jos peruutus tapahtuu alle 7 päivää ennen vuokra-ajan alkamista on vuokralleantajalla oikeus veloittaa vuokralleottajalta 50% sovitusta vuokrahinnasta. Jos peruutus tapahtuu alle 4 päivää ennen vuokra-ajan alkamista on vuokralleantajalla oikeus veloittaa vuokralleottajalta sovittu vuokrahinta kokonaisuudessaan.

4. ENNAKOITU SOPIMUSRIKKOMUS JA MAKSUEHTOJEN LAIMINLYÖNTI

Mikäli on syytä esim. vuokralleottajan viivästyneiden maksusuoritusten vuoksi olettaa sopimuksen maksuvelvollisuuden vaarantuvan tai kaluston olevan vaarassa kadota tai vahingoittua on vuokralleantajalla oikeus yksipuolisesti muuttaa maksuehtoja, vaatia vakuutta tai kieltäytyä vuokraamasta kalustoa.Mikäli vuokralleottaja laiminlyö sopimuksen mukaisen maksuvelvollisuutensa tai on tehnyt näin aikaisempaan sopimukseen liittyen, on vuokralleantajalla oikeus olla luovuttamatta vuokrakalustoa. Tällaisessa tapauksessa vuokralleantajalla on myös oikeus purkaa kaikki vuokralleottajan tulevat sopimukset ilman vahingonkorvausvelvollisuutta.

5. VUOKRAUKSEN KOHDE

Vuokrauksen kohteena on vuokralleantajan ja vuokralleottajan sopima kalusto sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin vuokralleantaja on lähetteessä ne kirjallisesti yksilöinyt. Kohteeseen kuuluvat kulutustavarat (varapolttimot, värikalvot, savunesteet) vain tilauksessa määritellyiltä osin. Vuokrahintaan eivät sisälly kuljetukset, kasaus/purkutyö tai käyttötarkkailu ellei siitä ole erikseen sovittu. Vuokralleottaja on velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston määrä, laatu ja kunto. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin, vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen hyvitys lasketaan siitä hetkestä, jona vuokralleantaja on saanut ilmoituksen.

6. KALUSTON LUOVUTTAMINEN JA PALAUTUS

Kalusto luovutetaan vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena vuokralleantajan varastossa. Mikäli muusta luovutuspaikasta on sovittu, vastaa vuokralleottaja kuljetuskustannuksista ellei toisin ole sovittu.Vuokralleottajan tulee palauttaa vuokrakalusto vuokralleantajalle vuokra-ajan päättyessä samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan varastoon, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole sovittu. Jos kaluston palautus myöhästyy eikä vuokralleantajan kanssa ole tästä hyvissä ajoin ennen vuokra-ajan päättymistä sovittu, lisätään vuokrahintaan jokaiselta alkavalta vuorokaudelta 50 % ko. kaluston päivävuokrahinnasta.

7. VUOKRAKALUSTON KÄYTTÖ

Vuokralleottajan tulee tutustua kaluston käyttöohjeisiin ja vuokralleantajan erillisiin vuokralaiteohjeisiin. Vuokralleottajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön käyttöohjeiden mukaisesti ja tarvittaessa puhdistaa kalusto käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakalustoa ilman vuokralleantajan antamaa suostumusta. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta ilman vuokralleantajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta.

8. KOULUTUSTA VAATIVAN KALUSTON ERITYISEHDOT

Vuokralleantaja vuokraa koulutusta vaativia välineitä ja tarvikkeita kuten ripustuskalustoa ainoastaan asianmukaisen osaamisen omaaville henkilöille.Vuokralleottajan on pyydettäessä todistettava pätevyytensä. Vuokralleottaja vastaa kaikista tarvittavista vakuutuksista ja viranomaisluvista ja kaikista kaluston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Vuokralleantaja ei vastaa vuokrakaluston virheellisen toiminnan aiheuttamista vahingoista. Vuokralleottaja on velvollinen tarkistamaan ja koestamaan kaluston aina ennen käyttöä.

9. VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

10. VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokralleottajan hallussa huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset sekä tuhoutuneen, kadonneen tai varastetun kaluston sen uushankinta-arvoon lisättynä hinnaston mukaisella uushankintakorvauksella. Vuokralleottaja sitoutuu täyteen korvaukseen kalustolle koituneesta katoamisesta tai vahingosta siinäkin tapauksessa, että kolmas osapuoli varastamalla, rikkomalla tai muutoin vahingoittaa kalustoa. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset vuokrakaluston puhdistus- ja kunnostuskulut erikseen. Vuokrakalustoa ei ole vuokralleantajan puolesta vakuutettu ja vuokralleottaja on velvollinen ottamaan tarvittavat vakuutukset omalla kustannuksellaan.

11. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU

Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Vuokralleantajan vastuu kaluston rikkoutuessa (kun rikkoutuminen ei ole seurausta vuokralleottajan toiminnasta) rajoittuu ko. kaluston osan vuokrahinnan hyvittämiseen. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston yhteensopivuudesta vuokralleottajan oman tai kolmannen osapuolen (esim. esiintyjän tai tapahtumapaikan) kaluston kanssa. Vuokralleantaja ei ole velvollinen hyvittämään kaluston vuokrahintaa mikäli kalustoa ei saada toimimaan johtuen vuokralle-ottajan henkilöstön puutteellisesta osaamisesta.

12. REKLAMAATIOT

Mahdolliset reklamaatiot on tehtävä mahdollisimman pian reklamaation aiheen ilmettyä ja viimeistään kalustoa palautettaessa. Tämän jälkeen tehtyä reklamaatiota ei käsitellä eikä vuokralleantajalla ole velvollisuutta myöntää hyvitystä.

13. SOPIMUSRIKKOMUS

Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai Vuokralleantajalla on painavia syitä olettaa vuokralleottajan laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta vuokralleantajalle syntyneet kustannukset.

14. YLIVOIMAINEN ESTE

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, kaluston rikkoutuminen tai katoaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Tällöin vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja voi purkaa sopimuksen ilman vahingonkorvausvelvollisuutta.

15. AATTEELLISET TILAISUUDET

Vuokralleottajan on ilmoitettava kalustovuokrasta sovittaessa mikäli kalustoa aiotaan käyttää aatteellisessa tilaisuudessa, mielenosoituksessa tms. Vuokralle- antajalla on ko. tilanteessa oikeus kieltäytyä vuokraamasta kalustoa. Vuokralle- ottaja sitoutuu esittämään vuokralleantajan tai vuokralleantajan henkilöstön ko. tilaisuuden aatteen suhteen puolueettomana.

16. ERIMIELISYYDET

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet neuvotteluteitse. Mikäli sopijapuolet eivät pääse neuvotteluissa yksimielisyyteen, erimielisyydet ratkaistaan Vantaan Käräjäoikeudessa.