Valikko Sulje

Digitaalisen median palveluiden sopimusehdot

1. SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA

Näitä sopimusehtoja sovelletaan JB Audio Visual (jäljempänä ”toimittaja”) ja tapahtumateknisen toteutuksen tilaajan (jäljempänä ”tilaaja”) välillä sopimuksissa siltä osin kuin nämä koskevat digitaalisen median palveluita (streaming, webcast, esitystekniikka, editointi, sosiaalisen median ratkaisut jne). Soveltuvin osin sovelletaan myös toimittajan yleisiä sopimusehtoja.

2. LASKUTUSPERUSTEEN SYNTYMINEN

Tapahtuman tai sen osan peruuntuessa muista kuin toimittajasta riippuvista syistä laskuttaa toimittaja tilatut ennakkotyöt kuten editoinnin, verkkopalvelukonfiguroinnit ja kustomoinnin aina täysimääräisenä. Muilta osin peruutuksissa noudatetaan toimittajan yleisiä tapahtumatoteutusehtoja.

Editointi- ja kustomointitöille määritellään tarjouksen yhteydessä nimellistuntimäärä ja mikäli tilaajan edellyttämät muutokset edellyttävät tämän tuntimäärän ylittämistä, laskuttaa toimittaja lisätyöt erikseen asiakkaalta hinnastonsa mukaan. Toimittaja ilmoittaa nimellistuntimäärän ylittymisestä tilaajalle ennen töiden jatkamista.

3. MATERIAALIEN SAATAVILLAOLO

Mikäli video- tai muun materiaalin saattamisesta tilaajan käytettäväksi internetin kautta (video- tai audiotallenne, webcast tai vastaava) on sovittu ennen tapahtumaa, pidetään materiaali lähtökohtaisesti saatavilla yhden (1) kuukauden ajan tapahtumapäivästä ellei tilauksen yhteydessä ole toisin sovittu. Tämän jälkeen materiaalin saatavillaoloa voidaan jatkaa erikseen sovitun laskutuksen mukaisesti.

Mikäli materiaalien saataville saattamisesta ei ole sovittu, toimittajalla ei ole velvollisuutta säilyttää mitään tapahtumaan liittyviä materiaaleja tapahtumapäivän jälkeen. Jos saatavillaolosta on sovittu mutta tilaaja ei ole pyytänyt jatkoaikaa ei toimittaja ole velvollinen säilyttämään materiaaleja sovitun viimeisen saatavillaolopäivän jälkeen.

4. TEKIJÄNOIKEUSKYSYMYKSET

Toimittaja ei ole vastuussa mistään käytettävän materiaalin tekijänoikeuksiin ja käyttölupiin liittyvistä kysymyksistä. Tilaaja vastaa kaikista tarvittavista luvista ja tekijänoikeusmaksuista liittyen kaikkeen toimittajan palvelun kautta internetiin tai muuhun mediaan julkaistuun sisältöön. Tilaajan tulee pyydettäessä toimittaa toimittajalle selvitys tarvittavista esitysluvista.

Toimittaja voi välittömästi ja ilman ennakkoilmoitusta poistaa sisällön internetistä mikäli sille ilmoitetaan materiaalin rikkovan tekijänoikeuksia. Tällaisessa tapauksessa materiaalin palauttamiseksi tilaajan tulee toimittaa toimittajalle luotettava selvitys siitä että tekijänoikeusasia on asianmukaisesti hoidettu kuntooon.

Mikäli materiaalia luovutetaan tilaajan omaan käyttöön verkkopalvelujen ulkopuolella, tulee tilaajan huolehtia myös kaikista jatkokäytön tekijänoikeusvelvoitteista.

5. VAHINGONKORVAUSVASTUU MATERIAALEISTA

Toimittaja ei ole vahingonkorvausvelvollinen mikäli sen hallussa oleva materiaali tuhoutuu tai vahingoittuu esim. laitteistovian tai inhimillisen virheen johdosta.

Mikäli tilaaja laiminlyö sopimuksen mukaisen maksuvelvollisuutensa tai on tehnyt näin aikaisempaan toimittajan toteutukseen liittyen, on toimittajalla oikeus pidättyä toimittamasta tapahtumatoteutusta. Tällaisessa tapauksessa toimittajalla on myös oikeus purkaa kaikki tilaajan tulevat sopimukset ilman vahingonkorvausvelvollisuutta.

6. SALASSAPITO

Toimittaja huolehtii materiaalien turvallisesta säilyttämisestä ja tuhoaa ne kun sovittu säilytysaika päättyy. Toimittaja ei kuitenkaan ole korvausvelvollinen esim. varkauden tai tietomurron seurauksena vääriin käsiin joutuneiden materiaalien johdosta.

7. TILAAJAN TOIMITTAMAT MATERIAALIT

Tilaaja vastaa itse toimittamansa materiaalin toimivuudesta. Toimittaja pyrkii tarkistamaan materiaalin toimivuuden mikäli se on toimitettu tarkistettavaksi hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Mikäli materiaalin käyttäminen vaatii muutostöitä (editointi, kuvasuhdemuunnokset, formaattimuunnokset) laskuttaa toimittaja nämä erikseen tuntiperusteisesti. Toimittaja ilmoittaa lisätöiden tarpeesta tilaajalle ennen töiden aloittamista.

8. HÄIRIÖTILANTEET

Toimittaja ei ole vastuussa kolmansien osapuolien toimittamien järjestelmien toiminnassa tapahtuneista häiriöistä tai näistä johtuvista palvelun osittaisesta tai täydellisestä peruuntumisesta. Näitä osapuolia ovat mm. internet-yhteyksien tarjoajat, CDN-verkosto, sähkön toimittaja sekä sosiaalisen median verkkopalvelut. Toimittaja ei myöskään ole velvollinen antamaan hyvitystä tapahtumatoteutuksen hinnasta mikäli häiriö tai peruuntuminen johtuu tilaajasta tai kolmansista osapuolista. Mikäli häiriö johtuu suoranaisesti toimittajasta sovelletaan toimittajan yleisiä tapahtumatoteutusehtoja.

9. ERIMIELISYYDET

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet neuvotteluteitse. Mikäli sopijapuolet eivät pääse neuvotteluissa yksimielisyyteen, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin Käräjäoikeudessa.